Om Hestberg

Hestberg er et lite gårdsbruk på omlag 20 dekar med beliggenhet på Saltveit nord i Haugesund kommune (Rogaland). Eiendommen ligger 2,2 km fra fylkesgrensa mellom Rogaland og Hordaland i nord, 7 km fra Haugesund sentrum i sør og 3,6 km fra Bleivika (Nordsjøen) i vest. Hestberg tilhører et område som kan karakteriseres som et typisk kystlandskap med mye utmark, heier, myr, lyng, spredt skog og innmarksbeiter.

Navnet Hestberg har trolig sin opprinnelse fra de bratte bergklippene som avgrenser eiendommen i øst mot Rv47 Tittelsnesvegen. Her ble det i gamle tider jaget hester ut fra berget før dem ble sendt til slakt.

Gården består av en driftsbygning (sau/hest), våningshus, garasje og lekehytte/stabbur.

Eiendommen tilhører Vikse grunnkrets og Skåre kirkesogn. Opprinnelig bruksnavn lagret i Matrikkelen hos Statens kartverk er Fredsberg.

Tradisjonell drift før og nå
Hestberg består av overflatedyrket jord/slåttemark, innmarksbeite og noe skog med høy bonitet (ifølge Norsk institutt for skog og landskap). Driften består primært av sauehold og slåing av gress i slåttonna. I flere generasjoner har slåttemarka blitt klippet med tohjulstraktor og slåttekniv. Denne type drift blir også praktisert i dag. Gresset blir tørket på tradisjonelt vis ved oppsetting av hesjer, som er et type stativ for tørking av gress. Ei hesje består av mange staur som settes godt ned i bakken med spett og slegge, samt hesjestrenger som holder staurene sammen, slik man oppnår 5-6 strenghøyder. Gresset blir så hesjet opp på hver strenghøyde. Etter flere ukers tørking i optimalt vær blir høyet kjørt inn til gårdens høyloft med tohjulstraktor og utvidet lasteplan. Høyet blir brukt som grovfór til sauene fra høst til vår. Tohjulstraktoren er av typen Irus, en tysk dieseldrevet traktor fra begynnelsen av 1960-tallet. Denne typen traktorer finner man i dag som regel på museum, men på Hestberg er tohjulstraktoren fremdeles fullt operativ.

Bilder av den tradisjonelle drifta med hesjer og slåttemark er tidligere blitt publisert i en bok om Haugalandet.